A+ A A-

Regulamin konkursu "Wygraj chemię samochodową GRAFEN"

Regulamin konkursu „Wygraj chemię samochodową GRAFEN”

 • 1. Definicje
 1. „Konkurs” – konkurs pod nazwą „ Wygraj chemię samochodową prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,
 2. „Organizator” – Darmet sp. z o.o. Zakład Obróbki Skrawaniem, z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Komunalnaej 4c, zwana dalej Organizatorem.
 3. „Uczestnik” – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła lat 18.
 • 2. Postanowienia ogólne
 1. Konkurs nie jest w żaden sposób związany, sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com. Facebook.com jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook.com. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator Konkursu.
 3. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 4. Regulamin określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs, w tym również zasady nadzoru nad jego przebiegiem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
 • 3. Warunki uczestnictwa w konkursie
 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w terminie od 02 marca 2018 r. (piątek, godzina 12:00) do 04 marca 2018 r. (niedziela, do godziny 23:59). Wyniki ogłoszone zostaną do 05 marca 2018 r. do godz. 16:00.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 3. a) zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu,
 4. b) opublikowanie przez uczestnika konkursu, w komentarzu pod postem konkursowym na portalu Facebook, tekstu będącego odpowiedzią na pytanie: W jaki ciekawy sposób wykorzystasz chemię samochodową GRAFEN?
 5. c) polubienie fanpage'a Organizatora: https://pl-pl.facebook.com/darmetbialystok/
 6. Dokonując zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązuje się w przypadku przyznania mu prawa do nagrody do przeniesienia na Organizatora praw autorskich majątkowych i praw zależnych, do zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu prac konkursowych.
 • 4. Zasady i rozstrzygnięcie Konkursu
 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa składa się z 3 członków powoływanych przez Organizatora. Do zadań Komisji należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyłonienie zwycięzców Konkursu, ogłoszenie wyników Konkursu oraz rozpatrywanie skarg zgłaszanych przez Uczestników.
 2. Zadanie konkursowe polega na opublikowaniu w komentarzu pod postem konkursowym, przez uczestnika konkursu, tekstu będącego odpowiedzią na pytanie: W jaki ciekawy sposób wykorzystasz chemię samochodową GRAFEN? oraz na polubieniu fanpage'a Organizatora https://pl-pl.facebook.com/darmetbialystok/
 3. Termin publikowania odpowiedzi pod postem konkursowym, na profilu "Darmet - Sklep narzędziowy" upływa 04.03.2018 r. o godzinie 23:59. Zgłoszenia otrzymane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału reprezentanci, udziałowcy, pracownicy, współpracownicy Organizatora oraz ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie i osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. Zgłoszenia konkursowe: odpowiedzi nie mogą naruszać praw osób trzecich, a także norm obyczajowych – w szczególności nie mogą zawierać ani sugerować treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających elementy erotyczne, obsceniczne, obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc, treści rasistowskie oraz materiały chronione prawami wyłącznymi lub naruszających prawo do prywatności.
 6. W ocenie odpowiedzi brane pod uwagę będą własne kryteria Organizatora (kreatywność, adekwatność, pomysłowość).
 7. Organizator wybierze pięciu laureatów konkursu, którzy opublikowali w komentarzu najciekawszą odpowiedz.
 8. Przesyłając odpowiedź do konkursu, Uczestnik oświadcza i odpowiada za to, iż:
 9. przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do opublikowanych w zgłoszeniu treści i materiałów, w tym prawo do wysłania go na Konkurs,
 10. treści i materiały zawarte w zgłoszeniu konkursowym nie naruszają praw osób trzecich,
 11. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w stosunku do Organizatora z tytułu naruszenia ich praw wskutek wykorzystania przez Organizatora odpowiedzi przesłanej przez Uczestnika Konkursu.
 12. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Uczestnika Konkursu Organizator Konkursu upoważniony jest do przekazania osobom trzecim danych Uczestnika Konkursu. Dane te mogą być wykorzystane przez osoby trzecie do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej z tytułu naruszenia ich praw autorskich.
 13. Organizator zaraz po wyłonieniu laureatów, powiadomi ich o wygranej za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym w serwisie Facebook.com i poprosi o kontakt w wiadomości prywatnej celem uzupełnienia danych teleadresowych na potrzeby dostarczenia nagrody.
 14. W Konkursie nie będą uwzględniane zgłoszenia, które administratorzy serwisu Facebook usuną lub trwale uniemożliwią do nich dostęp na skutek naruszenia regulaminu serwisu.
 • 5. Nagrody i ich wydanie
 1. Nagrodami głównymi w Konkursie jest 5 (słownie: pięć) puszek chemii przemysłowej w sprayu.
 2. Laureat Konkursu otrzyma jako nagrodę jedną nagrodę wskazaną w punkcie 1. niniejszego paragrafu. Nagroda przyznana w Konkursie nie podlega wymianie na świadczenie pieniężne.
 3. W terminie jednego tygodnia od otrzymania zawiadomienia o wygranej laureat jest zobowiązany przekazać Organizatorowi swoje dane teleadresowe niezbędne do wydania nagrody, tj. imię, nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu.
 4. Nagrody zostaną każdorazowo wysłane przesyłką kurierską lub pocztową, w terminie do 20 dni roboczych od otrzymania przez Organizatora danych laureata.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody w sytuacji, gdy Uczestnik Konkursu nie poda w określony w Regulaminie sposób danych teleadresowych niezbędnych do jej wysyłki lub poda błędne lub niepełne dane teleadresowe.
 6. W przypadku nieodebrania Nagrody przez laureata lub niemożności doręczenia nagrody w związku z podaniem przez niego niewłaściwych danych kontaktowych, nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 7. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody o dalszym jej przeznaczeniu rozstrzyga Wykonawca Konkursu.
 8. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę główną, niezależnie od ilości dokonanych zgłoszeń.
 • 6. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie 14 dni od ostatecznej daty zakończenia konkursu (decydująca jest data stempla pocztowego). Powyższe nie wyklucza prawa dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Reklamacje należy składać w formie pisemnej. Nie będą rozpatrywane reklamacje, które dotrą do Organizatora w terminie późniejszym niż 45 dni od zakończenia Konkursu, bez względu na datę ich nadania.
 2. Reklamacje należy zgłaszać listem poleconym na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od dnia ich doręczenia Organizatorowi. Zainteresowani zostaną poinformowani o decyzji listem poleconym.
 • 7. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
 2. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dla doręczeń (jeśli inny niż zamieszkania), numer telefonu kontaktowego.
 3. Administrator, o którym mowa w ust. 1, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 • 8. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu pod adresem: https://darmet.com.pl/pl/component/k2/2135-regulamin-konkursu-wygraj-chemie-przemyslowa-grafen.html.
 2. Organizator Konkursu oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z Organizatorem Konkursu pod adresem e-mail: sklep@e-darmet.pl, z dopiskiem „Konkurs Wygraj chemię przemysłową GRAFEN” w tytule wiadomości.

Odwiedza nas 141 gości oraz 0 użytkowników.

Znajdziesz nas także na