Aktualności

A+ A A-

Tax Free

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH dotycząca systemu zwrotu podatku VAT podróżnym

1. Osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane dalej ?podróżnymi?, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego.

2. Zwrot podatku przysługuje w przypadku zakupu towarów u uprawnionych sprzedawców, gdzie punkty sprzedaży oznaczone są znakiem informującym podróżnych o możliwościach zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku. Znak wykonany jest w formie białej naklejki w zielonej ramce z czarnym napisem: ZWROT VAT i TAX FREE DLA PODRÓŻNYCH i FOR TOURIST (rozp. Min. Fin. z dnia 26 kwietnia 2004r. Dz.U.Nr 88 z 2004r. poz.838).

3. Zwrot podatku podróżnym dokonywany jest w złotych przez sprzedawcę, u którego nabyto towary tj. ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM ?DARMET? SP.ZO.O., UL. KOMUNALNA 4C, 15-197 BIAŁYSTOK

4. Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu.

5. Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego kwotę zapłaconego podatku, na którym urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator potwierdził wywóz towaru.

6. Urząd celny potwierdza wywóz towaru na ww. dokumencie po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość.

7. Potwierdzenie wywozu towaru zakupionego przez podróżnego na terytorium innego państwa członkowskiego odbywa się analogicznie.

8. Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu, wystawionego przez jednego sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 300 zł (rozp. Min.Fin. z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr 84 z 2004r poz.780)).

 

INFORMATION FOR TRAVELLERS concerning the VAT refund system

1. Individuals not having permanent residence within the European Union, hereinafter referred to as "tourists" are entitled to a refund of tax paid on the purchase of goods into the country, which in perfect condition they were exported outside the EU in the personal luggage of passengers.

2. Tax refund is possible in case of purchase from eligible sellers, where selling points are marked by informative sign about possible tax free purchase. Sign is presented as white sticker with green border and black text: ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH and TAX FREE FOR TOURIST (according to: rozp. Min. Fin. z dnia 26 kwietnia 2004r. Dz.U.Nr 88 z 2004r. poz.838).

3. Tax refund for tourists is handled in PLN (Polish Złoty) by the dealer from which you have purchased the goods, that is: ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM ?DARMET? SP.ZO.O., UL. KOMUNALNA 4C, 15-197 BIAŁYSTOK

4. Tax refund can be made if the tourist exported purchased goods outside the EU no later than the last day of the third month following the month in which he made the purchase.

5. The basis for the tax refund is to present the travel document issued by the seller, containing the amount of tax paid, in which the customs office stamp enumerator is provided with a confirmed export of goods.

6. The customs office confirms the dispatch to the above. document on presentation of the goods exported by the passenger and checked the passenger data contained in this document with the data contained in the passport or other document stating the identity.

7. Confirmation of exports of goods purchased by the tourist in the territory of another Member State shall apply by analogy.

8. The minimum amount of the total value of purchases, including VAT, resulting from the roll of the document, issued by one vendor, at which the traveler may request a refund of tax on goods and services paid on the acquisition of goods by him, is 300 PLN (Reg. Min.Fin. Of 20 April 2004. (Dz.U.Nr poz.780 84, 2004)).

 

?????????? ??? ???????? ??????? ???????? ??? ??? ????????

1. ????, ?? ??????? ??????????? ????? ?????????? ?? ?????????? ??????????, ????????? ? ?????????? " ???????????????? ", ????? ????? ?? ??????? ?????? ?????????? ??? ???????????? ??????? ?? ?????????? ??????, ??????? ???? ?????????????? ???????????, ?? ?? ????????? ?????????? ? ?????? ?????? ??????????.

2. ????? ?? ??????? ?????? ?? ???????????? ??????? ?? ?????????????? ???????, ??? ????? ?????? ???????? ?? ?????? ?????????????? ???????? ? ???????????? ???????????? ??????? ? ??? ??????, ?? ??????? ????? ?? ??????? ??????. ???? ???????? ? ???? ????? ????????? ? ??????? ?????? ? ??????? ???????: ??????? ??? ? ?????????? ??????? ??? ?????????????? ??? ???????? ? ( . . . ???. ???????? ???????? ?? 26 ?????? 2004 Dz.U.Nr 88 , 2004 Poz.838 ) .

3. ??????? ?????? ?? ???????? ???????????? ? ?????? ?? ??????, ? ???????? ?? ????????? ????? tj. ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM ?DARMET? SP.ZO.O., UL. KOMUNALNA 4C, 15-197 BIAŁYSTOK

4. ??????? ?????? ????? ???? ???????, ???? ?????????????? ???????? ?? ??????? ??????? ?? ????????? ?????????? ?? ??????? ?????????? ??? ???????? ??????, ?????????? ?? ???????, ? ??????? ?? ?????? ???????.

5. ?????????? ??? ???????? ???????, ????? ???? ??????????????? ?????? ????????, ???????? ????????? ?????????? ????? ?????? ?????????? ?? ??????? ????? ????????? ? ????????? ?????????? ?????????? ???????.

6. ?? ??????? ?????????? ??????? ??? ?????????????????. ???????? ??? ???????????? ???????, ?????????????? ??????????????? ? ???????? ?????????? ??????????????? ??????, ???????????? ? ???? ????????? ? ??????? ????????????? ? ???????? ??? ?????? ????????? ? ????????? ????????????.

7. ????????????? ?????????? ???????, ????????????? ??????? ?? ?????????? ??????? ??????????? ????? ?????????? ??????????.

8. ??????????? ????? ????? ????????? ??????? ? ??? ????? ???, ? ?????????? ??????? ?????????, ????????? ????? ???????????, ??? ??????? ?????????????? ????? ????????? ??????? ?????? ?? ?????? ? ??????, ???????????? ?? ??????? ??????? , ?????????? 300 ?????? ( ???. Min.Fin . ?? 20 ?????? 2004 ????. ( Dz.U.Nr 84 , 2004 poz.780 ) ) .

 

Informationen für Reisende über die Mehrwertsteuer-Rückerstattung für Reisende

1. Personen , die keine ständigen Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet der Gemeinschaft, im Folgenden als " Reisende " , auf eine Rückerstattung der Steuer auf den Kauf von Waren im Gebiet des Landes, die intakt durch nicht außerhalb der Gemeinschaft im persönlichen Gepäck von Reisenden exportiert haben bezahlt berechtigt .

2. Auf eine Steuererstattung für den Kauf von Waren von autorisierten Händlern , wo Verkaufsstellen sind mit einem Zeichen, informieren Reisende über die Möglichkeiten der Kauf von Waren an den Stellen , auf denen eine Steuerrückerstattung berechtigt markiert . Anmelden ist in der Form eines weißen Aufkleber mit einem grünen Rahmen mit schwarzen Buchstaben : Mehrwertsteuer-Rückerstattung und TAX FREE FOR TOURIST für Fahr und ( . . . Reg. Minister der Finanzen vom 26. April 2004 Dz.U.Nr 88 2004 Poz.838 ) .

3. Steuererstattung für Reisende ist in Gold durch den Händler, bei dem Sie die Ware gekauft hat . tj. ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM ?DARMET? SP.ZO.O., UL. KOMUNALNA 4C, 15-197 BIAŁYSTOK

4. Die Steuererstattung kann gemacht werden, wenn der Reisende gekauften Waren außerhalb der Gemeinschaft exportiert nicht spätestens am letzten Tag des dritten Monats nach dem Monat , in dem er den Kauf getätigt werden.

5.Die Grundlage für die Steuererstattung ist es, dem Reisenden eine persönliche Urkunde vom Verkäufer ausgestellt , die die Höhe der Steuer bei der Zollstelle Stempel in den Zähler bestätigt Exportgütern bestückt bezahlt .

6. Die Ausfuhrzollstelle die Waren oben zu bestätigen. dokumentieren bei Vorlage der von dem Reisenden und die Überprüfung der Einhaltung Daten Reisenden in diesem Dokument mit den im Pass oder ein anderes Dokument mit Angabe der Personalien enthaltenen Daten enthalten exportierten Waren .

7. Bestätigung der Ausfuhr von Waren durch den Reisenden auf dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaat gekauft wird analog durchgeführt.

8. Der Mindestbetrag, der Gesamtwert des Auftrags , einschließlich der Mehrwertsteuer , von einem persönlichen Dokument, das von einem einzigen Anbieter ausgestellt , was bei dem kann der Reisende eine Erstattung der Steuer auf Waren und Dienstleistungen auf den Kauf der Ware bezahlt verlangen , ist 300 PLN (Reg. Min.Fin . vom 20. April 2004 abgegeben. ( Dz.U.Nr 84 2004 poz.780 ) ) .

 

Zmodyfikowano: wtorek, 20 wrzesień 2016 09:33

Odwiedza nas 68 gości oraz 0 użytkowników.

fundusze unia stopka